• داروی مشخصی برای درمان کرونا وجود ندارد

    گزارش نشریات علمی درباره نحوه مبارزه با ویروس کرونا حاکی است که به رغم برخی از شایعات در فضای مجازی هیچ داروی خاصی برای درمان این بیماری مهلک تاکنون در هیچ کشوری ساخته نشده و به همین دلیل تدابیر قرنطینه کماکان اولویت اول کشورها برای پیشگیری است.

پلاس