رئیس جمهور: تا خودکفایی واکسن یک قدم فاصله داریم

حسن روحانی گفت: تا خودکفایی واکسن یک قدم فاصله داریم.

رئیس جمهور: تا خودکفایی واکسن یک قدم فاصله داریم

ارسال نظر