ویدیو| کنایه محمدحسین میثاقی به تبلیغات زیاد دور زمین

کنایه مجری تلویزیون به تبلیغات زیاد دور زمین در لیگ ایران را ببینید.

ویدیو| کنایه محمدحسین میثاقی به تبلیغات زیاد دور زمین

ارسال نظر