کارتون| مدیرعامل پرسپولیس با ایجنت‌ها مذاکره نمی‌کند!

مدیرعامل پرسپولیس گفته با ایجنت‌ها مذاکره نمی‌کنم؛ ادعایی که سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد در خبرورزشی شده است.

کارتون| مدیرعامل پرسپولیس با ایجنت‌ها مذاکره نمی‌کند!

ارسال نظر