تصویری تاریخی از تنها دیدار پادشاه جدید انگلیس با رئیس جمهوری از ایران

سیدمحمد خاتمی تنها رئیس جمهوری از ایران است که دیداری با پادشاه جدید انگلیس داشته است.

تصویری تاریخی از تنها دیدار پادشاه جدید انگلیس با رئیس جمهوری از ایران

ارسال نظر