اولین حضور مازیار (شهره) لرستانی با تیپ مردانه در یک مراسم رسمی

تصویری از اولین حضور مازیار لرستانی با پوشش مردانه در یک مراسم رسمی را ببینید.

اولین حضور مازیار (شهره) لرستانی با تیپ مردانه در یک مراسم رسمی

ارسال نظر