بزرگترین قوری جهان در چین

یک باشگاه چای و غیرمعمول بعنوان موزه چای با ارتفاع ۷۴ متر در استان گوئیژو چین ایجاد شده است.

بزرگترین قوری جهان در چین

ارسال نظر