عامل خروج قطار مشهد-یزد از ریل / عکس

یک بیل مکانیکیعامل خروج قطار مشهد-یزد از ریل است.

عامل خروج قطار مشهد-یزد از ریل / عکس

ارسال نظر