موتور حمل باگت یا ماشین حمل پول!

در پی افزایش قیمت نان فانتزی، برخی کاربران فضای مجازی با انتشار این عکس نوشتند: ماشین حمل پول!

موتور حمل باگت یا ماشین حمل پول!

ارسال نظر