تصاویر رویترز از حمله حامیان ترامپ به ساختمان کنگره

رویترز تصاویری از حمله حامیان ترامپ به ساختمان کنگره منتشر کرد.

تصاویر رویترز از حمله حامیان ترامپ به ساختمان کنگره

ارسال نظر