کارتون| مربی منشوری، باز برمی‌گردد!

برای بار چندم در سال‌های گذشته، گفته شده که مربیان منشوری کنار گذاشته می‌شوند! ادعایی که سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد در خبرورزشی شده است.

کارتون| مربی منشوری، باز برمی‌گردد!

ارسال نظر