کارتون| کرونای وحشی در تهران!

تهران با بیشترین فوتی‌های ناشی از کرونا به عزادارترین شهر جهان تبدیل شده است / اگر مردم نکات بهداشتی را رعایت نکنند و سیر بیماری و زنجیره انتقال کنترل نشود، سیر فوتی‌ها قطعا فزاینده خواهد بود. تعداد فوتی‌های کرونا در تهران قابل توجه است؛ طی روزهای اخیر رکورد بستری و فوتی‌ها را در استان تجربه کردیم.

کارتون|  کرونای وحشی در تهران!

ارسال نظر