جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۹ آذر

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز یکشنبه ۹ آذر ۹۹ اعلام شد.

جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۹ آذر

به گزارش مملکت‌آنلاین، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز یک شنبه ۹ آذر ۹۹ اعلام شد.

شبکه ‌آموزش

 آموزش درس تربیت‌بدنیساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ شهروند الکترونیکی -رشته   تولید چند رسانه ای - پایه ۱۰-  -شاخه  کاردانش

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ دانش فنی پایه پودمان دو- پایه ۱۰ - رشته شبکه و نرم افزار رایانه -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ دانش فنی پایه پودمان یک -پایه ۱۰ - رشته تربیت بدنی - شاخه  فنی  وحرفه ای  

  ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ سامانه های هوشمند خانگی - پایه ۱۲ -  رشته الکترونیک  - شاخه  فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ نصب و سرویس دستگاه های الکترونیکی -پایه ۱۲ رشته الکترونیک   - شاخه فنی و حرفه ای

دوره  ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ بازی و ریاضی  پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ فارسی و نگارش  پایه  دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ فارسی و نگارش  پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم  

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی   پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰ آموزش نوآموزان   پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ ریاضی- معادله   پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ ریاضی- ساده کردن عبارت های جبری     پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ ریاضی- شکل های متشابه پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ مدیریت کلاس درس - یادگیری پژوهش محور

متوسطه دوم

  ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ زیست شناسی ۱ -  پایه ۱۰ -  رشته علوم تجربی

  ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ شیمی ۳  - پایه ۱۲-  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ شیمی ۱ - پایه ۱۰ علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ ریاضی ۱- پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰.۲۵تا ۲۰.۵۰ فیزیک ۱ -پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۸ درس  دین وزندگی ۲ پایه ۱۱  رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۸.۳۰ درس دین وزندگی ۱ پایه ۱۰ ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت ۱۰.۱۵ درس فلسفه ۲ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۰.۴۵ درس زبان خارجی۳ پایه ۱۲ مشترک تمام رشته ها.

ساعت ۱۱.۱۵ درس فارسی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت ۱۱.۴۵ درس فارسی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت ۱۲.۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۲.۴۵ درس آمارواحتمال پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۳.۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۱ درس آموزش  قرآن  سوم دبستان.

ساعت ۱۱.۳۰ درس هدیه های آسمانی دوم    دبستان.

ساعت ۱۵ دین و زندگی ۳  رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم  نظری

ساعت ۱۵.۳۰ پیام های آسمانی پایه هفتم   مقطع  اول متوسطه

منبع: تسنیم

ارسال نظر