دهقان به نفع رئیسی کنار رفت

حسین دهقان به نفع رئیسی انصراف داد.

دهقان به نفع رئیسی کنار رفت

ارسال نظر