جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان یکشنبه ۲ آذر

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز یکشنبه ۲ آذر ۹۹ اعلام شد.

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان یکشنبه ۲ آذر

به گزارش مملکت‌آنلاین، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز یک شنبه ۲ آذر ۹۹ اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:

 آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش 

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ صورت های مالی پودمان یک   - پایه ۱۲ - رشته حسابداری   -شاخه  فنی و حرفه ای 

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ مبحث پی دیوار  - پایه ۱۱ - رشته نقشه کشی ساختمان  -شاخه فنی و حرفه ای 

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ آشنایی با بناهای تاریخی  -پایه ۱۰- رشته نقشه کشی ساختمان  - شاخه  فنی  وحرفه ای  

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ دوخت انواع جیب   - پایه ۱۱-  رشته  طراحی و دوخت  - شاخه  فنی و حرفه ای 

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ طراحی چهره -  پایه ۱۰ - رشته چهره سازی    - شاخه کاردانش

دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ بازی و ریاضی  پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ فارسی و نگارش  پایه  دوم 

 

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ فارسی و نگارش  پایه سوم

 

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ علوم تجربی و تفکر   پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ مطالعات و مهارت های اجتماعی  پایه پنجم  

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰ فارسی و نگارش  پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰ آموزش نوآموزان   پیش دبستانی 

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ ریاضی- مقدار عددی یک عبارت جبری   پایه هفتم 

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ ریاضی- زاویه های خارجی پایه هشتم 

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ ریاضی-  حل مسئله در هندسه  پایه

دوره آموزش مجازی متوسطه 

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ آموزش مجازی  - اقدام پژوهی

متوسطه دوم 

 ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ زیست شناسی ۱  -  پایه ۱۰-  رشته علوم تجربی 

 ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ شیمی ۳ - پایه ۱۲  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

 

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ شیمی ۱- پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ فیزیک ۱ - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی 

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ ریاضی ۲ -پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی 

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۸ درس  دین وزندگی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۸.۳۰ درس دین وزندگی ۱ پایه ۱۰ ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت ۱۰.۱۵ درس فلسفه ۲ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۰.۴۵ درس زبان خارجی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمام رشته ها.

ساعت ۱۱.۱۵ درس فارسی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت ۱۱.۴۵ درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۲.۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۲.۴۵ درس آمارواحتمال پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۳.۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف اسلامی

ساعت ۸ ‌ اخلاق اسلامی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم   نظری 

ساعت ۸.۳۰ اخلاق اسلامی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی  متوسط دوم نظری 

ساعت ۱۱ درس آموزش  قرآن  سوم دبستان.

ساعت ۱۱.۳۰ درس هدیه های آسمانی دوم    دبستان.

ساعت ۱۵ اخلاق اسلامی  ۳  پایه دوازدهم   رشته علوم و معارف اسلامی  متوسط دوم  نظری 

ساعت ۱۵.۳۰ پیام های آسمانی پایه هفتم   مقطع  اول متوسطه

ارسال نظر