جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان شنبه ۱ آذر

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز شنبه ۱ آذر ۹۹ اعلام شد.

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان شنبه ۱ آذر

به گزارش مملکت‌آنلاین، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای‌ روز  شنبه ۱ آذر ۹۹ اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:

 آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش 

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ دانش فنی تخصصی  - رشته ماشین ابزار   - پایه ۱۲-شاخه فنی و حرفه ای 

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ صورت های  مالی پودمان  یک   - رشته  حسابداری  - پایه ۱۲شاخه فنی و حرفه ای 

ساعت ۹تا ۹.۳۰ شناخت مواد و مصالح - رشته نقشه کشی معماری   - پایه ۱۰  - شاخه فنی و حرفه ای و معماری  

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ تعمیر پیستون موتور خودرو   - رشته مکانیک خودرو    - پایه ۱۰ - شاخه   فنی و حرفه ای 

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ تعمیر سیستم اگزوز خودرو - پایه ۱۰- رشته مکانیک خودرو    - شاخه فنی و حرفه ای 

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱   فارسی و نگارش  پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ بازی و ریاضی   پایه  دوم 

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ علوم تجربی و تفکر  پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ فارسی و نگارش  پایه پنجم  

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰ علوم تجربی و تفکر  پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰ آموزش نوآموزان   پیش دبستانی 

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ زبان انگلیسی   - ( آموزش بخش آواها و حروف و بخش شنیداری درس دوم  ) پایه هفتم 

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ زبان انگلیسی  - تمرین بخش شنیداری درس ۳   پایه هشتم 

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ زبان انگلیسی  - بخش تمرین های شنیداری درس ۲  پایه نهم 

دوره آموزش مجازی متوسطه 

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ آموزش معلمان  - یادگیری معکوس 

متوسطه دوم  

 ساعت ۱۶.۳۰  تا ۱۷ زیست شناسی ۳  -  پایه ۱۲  رشته علوم تجربی 

 ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ زیست شناسی ۲  - پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی  

 

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ کارگاه کار آفرینی و تولید  - پایه ۱۱ - مشترک تمامی رشته ها 

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵  ریاضی ۳  - پایه ۱۲ - رشته تجربی 

 

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ ریاضی ۱- پایه ۱۰ -رشته تجربی 

  شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس عربی زبان قران  ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت ۸ درس ریاضی آمار ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۸.۳۰ درس عربی زبان قران ۲ پایه ۱۱ ادبیات وعلوم انسانی 

ساعت ۱۲.۱۵ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۲.۴۵ درس حسابان ۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۳.۱۵ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف اسلامی.

ساعت ۸ علوم  و معارف قرآنی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم   نظری 

ساعت ۸.۳۰ علوم و معارف  قرآنی سه   پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی  متوسط دوم نظری 

ساعت ۱۱ درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی.

ساعت ۱۱.۳۰ درس آموزش قرآن اول    دبستان.

ساعت ۱۵ دین و زندگی ۳   پایه دوازدهم   رشته علوم و معارف اسلامی  

ساعت ۱۵.۳۰ آموزش قرآن پایه هفتم  مقطع  اول متوسطه

ارسال نظر