جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان سه‌شنبه ۲۰ آبان

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز سه شنبه ۲۰ آبان ۹۹ اعلام شد.

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان سه‌شنبه ۲۰ آبان

به گزارش مملکت‌آنلاین،‌ جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز سه شنبه ۲۰ آبان ۹۹ اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:

 آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۸  تا ۸.۳۰  اخلاق حرفه ای   - پایه ۱۲-شاخه  فنی و حرفهای 

ساعت ۸.۳۰ تا ۹‌ عملیات تکمیلی  - پایه ۱۲- رشته تربیت بدنی  - شاخه فنی وحرفه ای 

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ ریاضی / پودمان اول (تابع)  -پایه ۱۱  -شاخه  فنی  وحرفه ای 

ساعت ۲۰.۵۰  تا ۲۱.۱۵ تعمیرات سیستم ترمز و فرمان خودرو    -  پایه ۱۱ -  رشته مکانیک خودرو     - شاخه فنی و حرفه ای 

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰  تعمیر سیستم برق خودرو    -  پایه ۱۲ رشته  مکانیک خودرو    - شاخه فنی و حرفه ای

دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱  فارسی و نگارش   پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰‌ فارسی و نگارش   پایه  دوم 

 

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ مطالعات و مهارت های اجتماعی  پایه سوم

 

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰  بازی و ریاضی   پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ فارسی و نگارش  پایه پنجم  

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی  پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰  آموزش نوآموزان   پیش دبستانی 

متوسطه اول:

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ علوم تجربی  - درس مواد پیرامون ما      پایه هفتم 

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ علوم تجربی - درس تنظیم عصبی     پایه هشتم 

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ علوم تجربی - درس به دنبال محیطی برای زندگی    پایه نهم 

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰  مهارت های تربیتی - مدیریت کلاس درس 

متوسطه دوم  

 ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷   زیست شناسی  دو   -  پایه ۱۱ -  رشته علوم تجربی 

 ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰  زیست شناسی  سه   - پایه ۱۲-  رشته علوم تجربی   

 

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ شیمی دو   - پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵  فیزیک   ۱   - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی 

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰  ریاضی ۲  -پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

     

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۸ درس زبان خارجی ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام  رشته ها.

ساعت ۸.۳۰ درس ریاضی آمار ۲ پایه ۱۱ ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۰.۱۵ درس جامعه شناسی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت ۱۰.۴۵  درس جغرافیای ایران پایه ۱۰ مشترک تمام رشته ها.

ساعت ۱۱.۱۵ درس جامعه شناسی ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۱.۴۵ درس زبان خارجی ۳  پایه ۱۲ مشترک تمام رشته ها.

ساعت ۱۲.۱۵ درس  حسابان ۲ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیریک.

ساعت ۱۲.۴۵ درس هندسه ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۳.۱۵ درس حسابان ۲ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف اسلامی.

ساعت ۸  احکام  ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم   نظری 

ساعت ۸.۳۰ تاریخ  اسلام ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی  متوسط دوم نظری 

 

ساعت ۱۱ درس هدیه های آسمانی   چهارم دبستان.

ساعت ۱۱.۳۰  درس آموزش قرآن  چهارم   دبستان.

ساعت ۱۵ علوم و معارف قرآنی  ۲ پایه یازدهم    رشته علوم و معارف اسلامی  متوسط دوم  نظری 

ساعت ۱۵.۳۰‌پیام های آسمانی  پایه هشتم   مقطع  اول متوسطه.

ارسال نظر