جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان شنبه ۳ آبان

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز شنبه ۳ آبان ۹۹ اعلام شد.

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان شنبه ۳ آبان

به گزارش مملکت‌آنلاین، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز شنبه 3 آبان 99 اعلام شد.

شبکه ‌آموزش
 آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8

فنی و حرفه ای و کاردانش 

ساعت 8  تا 8.30 آشنایی با سیستم دوربین مداربسته  - رشته الکترونیک و برق قدرت- پایه 12 - شاخه فنی و حرفه ای 
    

ساعت 8.30 تا 9 تعمیرات سیستم سوخت و جرقه /پودمان یک - رشته مکانیک خودرو  - پایه 12- شاخه کار دانش و فنی و حرفه ای 

ساعت 9 تا 9.30 نقاشی رنگ روغن  رشته چهره سازی - پایه 12- شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
 
ساعت 20.50 تا 21.15 آشنایی با نور و پنجره ها - رشته تصویر سازی  - پایه 12- شاخه فنی و حرفه ای 

ساعت 21.15 تا 21.50 متره و برآورد- رشته نقشه کشی  - پایه 10 - شاخه فنی و حرفه ای و معماری 

  دوره ابتدایی

ساعت 10.30  تا 11  فارسی و نگارش   پایه اول

ساعت 11 تا 11.30 بازی و ریاضی       پایه  دوم 
 
ساعت 11.30 تا 12 علوم تجربی و تفکر        پایه سوم
 
ساعت 12 تا 12.30  بازی و ریاضی       پایه چهارم

ساعت 12.30 تا 13 فارسی و نگارش      پایه پنجم  

ساعت 13 تا 13.30 علوم تجربی و تفکر    پایه ششم

ساعت 13.30 تا 13.50 آموزش نوآموزان   پیش دبستانی 

متوسطه اول

ساعت 14.30 تا 15زبان انگلیسی  -واژگان و مکالمه درس 1  پایه هفتم

ساعت 15 تا 15.30 زبان انگلیسی  - تمرین درس 2

ساعت 15.30 تا 16 زبان انگلیسی - Language Melody      پایه نهم  

  دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت 16 تا 16.30 آموزش مجازی- تولید محتوای الکترونیکی (کار عملی )

متوسطه دوم  

  ساعت 16.30 تا 17 زیست شناسی  3  -  پایه 12 - علوم 6 
   
  ساعت 17 تا 17.30 زیست شناسی 2 - پایه 11- علوم تجربی

ساعت 17.30 تا 18 کارگاه کار آفرینی و تولید - پایه 11 - مشترک تمامی رشته ها 

ساعت 20 تا 20.25 فیزیک 2 درس  اختلاف پتانسیل الکتریکی - پایه 11 - رشته تجربی
 
ساعت 20.25 تا 20.50 فیزیک 2-درس اختلاف پتانسیل الکتریکی - پایه 11-رشته تجربی
     
شبکه 4

ساعت 7.30 درس عربی زبان قران 1 پایه 10 رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت 8 درس ریاضی آمار1 پایه 10 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت 8.30 درس عربی زبان قران 2 پایه 11 ادبیات وعلوم انسانی

ساعت 10.15 درس عربی زبان قران 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت 10.45 درس دین وزندگی 2 پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی. 

ساعت 11.15 درس عربی زبان قران 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت 11.45 درس زبان خارجی 1 پایه 10 مشترک تمام رشته ها .

ساعت 12.15 درس فیزیک 3 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک.

ساعت 12.45 درس حسابان 1 پایه 11 رشته ریاضی فیزیک.

ساعت 13.15 درس فیزیک3 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف اسلامی

ساعت 11 انس با قرآن  نوآموزان پیش دبستان 

ساعت 11.30 آموزش قرآن پایه اول 

ساعت 15 درس علوم ومعارف قرانی 1 پایه 10 رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت 15.30 درس دین وزندگی 3 پایه 12 رشته تجربی وریاضی

ساعت 16 درس علوم ومعارف قرانی 3 پایه 12 رشته علوم ومعارف 

ساعت 16.30 درس آموزش قران پایه 7متوسطه دوره اول.

ارسال نظر