حقوق بازنشستگان با طرح همسان‌سازی چه تغییری می‌کند؟

اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان برابر اصل عدالت بیمه‌ای از مهرماه اجرایی می‌شود. مبلغ مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و مبلغ اصلی ماهانه در قالب یک فیش واحد و همزمان با حقوق شهریورماه پرداخت خواهد شد.

حقوق بازنشستگان با طرح همسان‌سازی چه تغییری می‌کند؟

ارسال نظر