آخرین وضعیت استقلال و شفر!

«پول هست اما نه برای شفر!» عنوان کارتون امروز محمدرضا میرشاه ولد در خبر ورزشی است.

آخرین وضعیت استقلال و شفر!

ارسال نظر